MENU
  1. Цялостно превозно средство
  2. Типови одобрения автомобили със специално предназначение, Товарни автомобили
  3. СоР товарни автомобили

Типово одобрение и оценяване на съответствие на производството (CoP)

Качеството е най важното при производството на продукти. Чрез съответствието трябва да бъде осигурено постоянно поддържано качество. В рамките на процесите на типовото одобрение, изпитванията по оценяване на съответствие на производството се изискват от законодателството. Производителят на одобрен тип се задължава да създаде и изпълни изискванията по процеса на оценяване съответствие на производството.

Процесите от гледна точка на съответствието на производството трябва да осигуряват това, че всяко произведено превозно средство, система, технически възел, част или самостоятелна техническа единица отговаря на одобрения тип. 

Институтът за автомобилна техника и мобилност IFM е правилния партньор в оценяване съответствието на производството (CoP). Ние изготвяме за Вашия продукт времево уточнен план за мониторинг, последващо проверяваме и документираме за Вас резултатите от проверките. При забелязани несъотвествия даваме информация, за да се гарантира необходимото качество.

Предлагаме Ви подкрепа във всяка стъпка от процеса по одобрение.

Томас Амелинг (Групов ръководител Типови одобрения специални превозни средства, товарни автомибили)

Нашите услуги за Вас:

 • Планиране на необходимите проверки
 • Оценяване и документиране на резултатите
 • Провеждане през равни интервали и протоколиране
 • Подкрепа при провеждането
 • Изясняване на въпроси около процеса на одобрение
 • Консултация и оценяване 

Типово одобрение и СоР за товарни автомобили

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details