Типово одобрение и оценяване на съответствие на производството на товарни превозни средства

Типово одобрение и оценяване на съответствие на производството (CoP)

Качеството е най важното при производството на продукти. Чрез съответствието трябва да бъде осигурено постоянно поддържано качество. В рамките на процесите на типовото одобрение, изпитванията по оценяване на съответствие на производството се изискват от законодателството. Производителят на одобрен тип се задължава да създаде и изпълни изискванията по процеса на оценяване съответствие на производството.

Процесите от гледна точка на съответствието на производството трябва да осигуряват това, че всяко произведено превозно средство, система, технически възел, част или самостоятелна техническа единица отговаря на одобрения тип. 

Институтът за автомобилна техника и мобилност IFM е правилния партньор в оценяване съответствието на производството (CoP). Ние изготвяме за Вашия продукт времево уточнен план за мониторинг, последващо проверяваме и документираме за Вас резултатите от проверките. При забелязани несъотвествия даваме информация, за да се гарантира необходимото качество.

Предлагаме Ви подкрепа във всяка стъпка от процеса по одобрение.

Томас Амелинг (Групов ръководител Типови одобрения специални превозни средства, товарни автомибили)

Нашите услуги за Вас:

  • Планиране на необходимите проверки
  • Оценяване и документиране на резултатите
  • Провеждане през равни интервали и протоколиране
  • Подкрепа при провеждането
  • Изясняване на въпроси около процеса на одобрение
  • Консултация и оценяване 

Типово одобрение и СоР за товарни автомобили