За нас

За фирмата

Мисия, цели и задачи ТЮФ НОРД ГРУП представлява независимо сдружение на ориентираните към технически прогрес предприятия за оказване на технически услуги, както на територията на Германия, така и на международния пазар. ТЮФ НОРД ГРУП работи на основата на принципите за независимост и висок професионализъм, което отговаря на интересите на потребителите.

ТЮФ НОРД ГРУП съдейства за техническия прогрес и осигурява високо качество на безопасност и надеждност при внедряване на нови технологии. Дейността на ТЮФ НОРД ГРУП е насочена към защита на човека, окръжаващата го среда и материалните ценности от опасности и рискове, свързани с подготовка на съоръжения и експлоатация на промишлено оборудване и технически обекти. ТЮФ НОРД ГРУП съзнава своята отговорност пред обществото и има особени задължения по отношение на общественото благополучие.

Ние се стремим да разбираме интересите на нашите потребители и да сме им максимално полезни като им предоставяме високо квалифицирани услуги, отговарящи на техните потребности. 

Сътрудничество вътре в организацията

Нашето преимущество се състои в това, че предлагаме широк спектър от услуги, обхващащи различни специализирани направления, от името на една организация.Ние излизаме пред нашите потребители и партньори с общото название ТЮФ НОРД ГРУП.Отделните организационни структури вътре в ТЮФ НОРД ГРУП си взаимодействат на основата на принципите за справедливост и партньорство в интерес на групата.Задължение на всеки сътрудник е да търси и привлича потребители за ТЮФ НОРД ГРУП, а също така да информира заинтерисованите лица вътре в нея.

ТЮФ НОРД Мобилитет - Ние правим света по-сигурен!

Професионализъм и иновационни разработки

Ние искаме да използваме нашия потенциал за създаване на широк спектър конкурентноспособни услуги.

Финансиране

Получаването на доходи не е основна цел на ТЮФ НОРД ГРУП. ТЮФ НОРД ГРУП се нуждае от обезпечаване на положително салдо за решаване на задачите, записани в устава .ТЮФ НОРД ГРУП използва доходите си за покриване на разходите, поддържане и повишаване на професионалната компетентност.

Сътрудници и ръководство

Компетентни, заинтерисовани от крайните резултати сътрудници – това е залогът за успеха и развитието на нашата организация. Високите изисквания към професионалната квалификация на нашите сътрудници се постига чрез система за интензивна подготовка на кадри. Нашият стил на управление се базира на следните принципи: личен пример, открито общуване, сътрудничество, доверие и взаимно уважение.