MENU

За нас

    1. За нас

За фирмата

Мисия, цели и задачи ТЮФ НОРД ГРУП представлява независимо сдружение на ориентираните към технически прогрес предприятия за оказване на технически услуги, както на територията на Германия, така и на международния пазар. ТЮФ НОРД ГРУП работи на основата на принципите за независимост и висок професионализъм, което отговаря на интересите на потребителите.

ТЮФ НОРД ГРУП съдейства за техническия прогрес и осигурява високо качество на безопасност и надеждност при внедряване на нови технологии. Дейността на ТЮФ НОРД ГРУП е насочена към защита на човека, окръжаващата го среда и материалните ценности от опасности и рискове, свързани с подготовка на съоръжения и експлоатация на промишлено оборудване и технически обекти. ТЮФ НОРД ГРУП съзнава своята отговорност пред обществото и има особени задължения по отношение на общественото благополучие.

Ние се стремим да разбираме интересите на нашите потребители и да сме им максимално полезни като им предоставяме високо квалифицирани услуги, отговарящи на техните потребности. 

Сътрудничество вътре в организацията

Нашето преимущество се състои в това, че предлагаме широк спектър от услуги, обхващащи различни специализирани направления, от името на една организация.Ние излизаме пред нашите потребители и партньори с общото название ТЮФ НОРД ГРУП.Отделните организационни структури вътре в ТЮФ НОРД ГРУП си взаимодействат на основата на принципите за справедливост и партньорство в интерес на групата.Задължение на всеки сътрудник е да търси и привлича потребители за ТЮФ НОРД ГРУП, а също така да информира заинтерисованите лица вътре в нея.

ТЮФ НОРД Мобилитет - Ние правим света по-сигурен!

Професионализъм и иновационни разработки

Ние искаме да използваме нашия потенциал за създаване на широк спектър конкурентноспособни услуги.

Финансиране

Получаването на доходи не е основна цел на ТЮФ НОРД ГРУП. ТЮФ НОРД ГРУП се нуждае от обезпечаване на положително салдо за решаване на задачите, записани в устава .ТЮФ НОРД ГРУП използва доходите си за покриване на разходите, поддържане и повишаване на професионалната компетентност.

Сътрудници и ръководство

Компетентни, заинтерисовани от крайните резултати сътрудници – това е залогът за успеха и развитието на нашата организация. Високите изисквания към професионалната квалификация на нашите сътрудници се постига чрез система за интензивна подготовка на кадри. Нашият стил на управление се базира на следните принципи: личен пример, открито общуване, сътрудничество, доверие и взаимно уважение.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details