MENU

Customer Satisfaction Survey

เรียน ลูกค้า,

หนึ่งในความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อคุณภาพการให้บริการของเรา แต่ในความสำเร็จนี้ เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ: บริษัท ทูฟนอร์ดฯ ขอความกรุณาจากท่านในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามนี้ ผลการประเมินจะนำมาพิจารณาความพึ่งพอใจของท่านต่อ บริษัท ทูฟนอร์ดฯ และ รวมถึงข้อคิดและคำแนะนำต่าง เพื่อการพัฒนาอย่าต่อเนื่อง

Kundenzufriedenheit Thailändisch

1. ข้อมูลทั่วไป


2. ประสิทธิภาพของการตรวจประเมิน

(1= พอใจมาก; 2= พอใจ ; 3= พอใจน้อย; 4= ไม่พอใจ)


3. ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และ พฤติกรรมส่วนตัวของพนักงานของเรา

(1= พอใจมาก; 2= พอใจ; 3= พอใจน้อย; 4= ไม่พอใจ)


4. เอกสาร

สำหรับคำถามในส่วนนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านที่ขอการของรับรองผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถข้ามในข้อคำถามนี้ได้ ถ้าท่านไม่ได้ข้อการรับรองระบบงาน


5. Cใบรับรอง / การใช้เครื่องหมาย

(1= พอใจมาก; 2= พอใจ ; 3= พอใจน้อย; 4= ไม่พอใจ)


6. คำถามทั่วไป

6.1 ความพึงพอใจโดยทั่วไปกับประเด็นต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับTÜV NORD?
(1= พอใจมาก; 2= พอใจ ; 3= พอใจน้อย; 4= ไม่พอใจ)

6.6. กรุณาเรียงลำดับ จาก 1-6 ตามลำดับความสำคัญ 1: สำคัญมาก และ 6 : ไม่ให้ความสำคัญ กรุณาระบุความสำคัญโดยเลขไม่ซ้ำกันในแต่ช่อง


7. ข้อมูลทางสถิติของผู้ให้ข้อมูล

Fields marked with * are required fields.

We protect your data. We take the protection of your personal data very seriously and strive to ensure that you feel secure and comfortable when visiting our Internet pages. Please note our Privacy policy.

We will only use the data you send us on a contact form for contact purposes. Your data is not shared with other companies. If you would like us to delete your data from our system immediately after using it, please send us an e-mail to that effect.