MENU

Customer Satisfaction Survey

Thưa Quý Công ty,

Một trong những muc tiêu quan trọng nhất của chúng tôi là việc cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ. Nhưng để đạt được điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của Quý Công ty: Chúng tôi mong muốn Quý Công ty cung cấp thông tin vào bản câu hỏi này. Kết quả sẽ cho phép chúng tôi đánh giá sự hài lòng của Quý Công ty về TUV NORD, đồng thời cũng mong Quý Công ty đề xuất những ý tưởng cho quá trình cải tiến liên tục của chúng tôi.

Kundenzufriedenheit Vietnamesisch

1. Thông tin chung


2. Quá trình đánh giá/Kiểm định

(1= Rất hài lòng; 2= Hài lòng; 3= Kém hài lòng; 4= Không hài lòng)


3. Năng lực kỹ thuật và thái độ cá nhân của nhân viên chúng tôi

(1= Rất hài lòng; 2= Hài lòng; 3= Kém hài lòng; 4= Không hài lòng)


4. Tài liệu


5. Chứng chỉ/dấu kiểm tra

(1= Rất hài lòng; 2= Hài lòng; 3= Kém hài lòng; 4= Không hài lòng)


6. Các câu hỏi chung

6.1 Nhìn chung, Quý Công ty có hài lòng với TUV NORD với những nội dung dưới đây không?
(1= Rất hài lòng; 2= Hài lòng; 3= Kém hài lòng; 4= Không hài lòng)

6.6. Vui lòng cho điểm từ 1-6 theo các tiêu chí dưới đây, trong đó 1 là “rất quan trọng” và 6 là “không quan trọng”.


7. Thông tin cá nhân

Fields marked with * are required fields.

We protect your data. We take the protection of your personal data very seriously and strive to ensure that you feel secure and comfortable when visiting our Internet pages. Please note our Privacy policy.

We will only use the data you send us on a contact form for contact purposes. Your data is not shared with other companies. If you would like us to delete your data from our system immediately after using it, please send us an e-mail to that effect.